Број 2208 понеделник, 16 октомври 2006


ИМПРЕСУМ
Редакција: тел 3236 900; факс 3236 901;

Издавач: Д.О.О. "Мост" Скопје
ул."Димитрие Чупоски" br.11/5, 1000 Скопје

Основачи: Ерол Ризаов, Бранко Тричковски, Манчо Митевски, Васил Мицковски, Љупчо Поповски

Редакција:
Главен и одговорен уредник: Ерол Ризаов
Заменик-главен и одговорен уредник: Манчо Митевски
Помошник главен и одговорен уредник: Васил Мицковски
Помошник главен и одговорен уредник и уредник на свет: Љупчо Поповски

Уредници
Политика - Гордана Дувњак   Економија - Мирче Јовановски

Дописна - Виктор Цветаноски

  Култура - Звездан Георгиевски

Скопска - Билјана Ангеловска

  Спортска - Фарко Шакири

Црна хроника - Коста Поповски

  Забавна - Валентина Тодоровска

Стил - В.Д. Небојша Јаконов

  Ликовно-графички уредник - Борис Блажевски
Лектор - Софија Чолаковска - Поповска   секретар на Редакцијата - Панче Наумов

Менаџмент:
Генерален директор: д-р Срѓан Керим
Генерален директор: Миле Јовановски


Друштво за услуги Медиа Принт Македонија  доо Скопје
- ул. "Народен фронт" бр 17, Скопје

ДБ: 40300003492231
ДЕНАРСКА СМЕТКА: 300000001826643
ДЕПОНЕНТ: Комерцијална Банка АД Скопје

ДЕВИЗНА СМЕТКА: 257300-0006-0157700
ДЕПОНЕНТ: Еуростандард Банка АД Скопје

Печатница: "Графички центар" Тел: +389 (0)2 3090-516 Скопје
Дистрибуција:
+389 (0)2 3230-486; +389 (0)2 3230-492
© 2001 Утрински Весник, сите права задржани